2 אנשים יושבים בחזית התמונה ומשוחחים ואף מחייכים ירושלים